• ژمارەتەلەفون : ٢١٥٦٤١٩٤٢٥(٩٨+)
  • خزمەتگواری فرۆشراوەکان : ٢١٦٦٧٨٢١٠٢(٩٨+)

سۆکتەکان

پریزهای جاروی مرکزی معمولی آسایش

پلاکی جۆری ئێرانی

پریز اتوماتیک جاروبرقی آُسایش

پلاکی ئۆتۆماتیکیدا