• ژمارەتەلەفون : ٢١٥٦٤١٩٤٢٥(٩٨+)
  • خزمەتگواری فرۆشراوەکان : ٢١٦٦٧٨٢١٠٢(٩٨+)

لولە و پەیوەستەکان

سه راهی T آسایش

سێ دەمی حەرفT

بەیکەری ناو دیوار

بەیکەری ناو دیوار

لوله PVC مخصوص پریز اتوماتیک آسایش

بۆری pvc بۆپلاکی ئۆتۆماتیک

لولە و پەیوەستەکان

جۆری تاییەتی PVC

سه راه 45 درجه آسایش

سی دەمی گۆشە ٤٥

زانو 90 درجه بلند آسایش

ئە ژنۆی(قۆڵی)گۆشە ۹۰ ی بەرز

ئەژنۆی(قۆڵی) گۆشە ۹۰ی کورت

ئەژنۆی(قۆڵی) گۆشە ۹۰ی کورت

c

ئەژنۆی(قۆڵی) گۆشە ۹۰ ی ئۆتۆماتیک

ئەژنۆی(قۆڵی) گۆشە ۹۰ ی ئۆتۆماتیک

بست نگهدارنده پایه بلند و کوتاه آسایش

بەستەری پاراستنی درێژ و کورت

زانو 45 درجه آسایش

ئەژنۆی(قۆڵی)گۆشە ٤٥

زانو 45 درجه اتوماتیک آسایش

ئەژنۆی(قۆڵی) گۆشە ٤٥ی ئۆتۆماتیک