• ژمارەتەلەفون : ٢١٥٦٤١٩٤٢٥(٩٨+)
  • خزمەتگواری فرۆشراوەکان : ٢١٦٦٧٨٢١٠٢(٩٨+)

گسکی دسی

جاروبرقی پرتابل یک موتوره m1

گسکی کارەبایی پۆرتەبڵ (دەستی) یەک ماتۆڕیی

جاروبرقی پرتابل دو موتوره m2 | گسکی دسی

گسکی کارەبایی پۆرتەبڵ (دەستی) دو ماتۆڕیی